Swastika Subway Gorkovskaya


Foto by: Pavel Kozyaev,
The subway. Gorkovskaya. St. Petersburg

No comments:

Post a Comment